ปัจจุบันในประเทศไทย มีงานก่อสร้างเพิ่มปริมาณสูงขึ้น ทำให้เกิดอุบัติเหตุในเขตงานก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะคนงานมีจำนวนไม่น้อยที่ต้องเสี่ยงอันตราย และการเกิดอุบัติเหตุจากงานก่อสร้าง ซึ่งอุบัติเหตุในแต่ละครั้งทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล ดังนั้นการป้องกันอุบัติเหตุและการลดอุบัติเหตุ จึงเป็นเรื่องที่ควรมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

ความรุนแรงและความถี่ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น มีสาเหตุหลักจากการนำเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ที่ทันสมัยมาใช้งาน แต่กลับขาดความเอาใจใส่ด้านความปลอดภัยจากผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คนงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกความปลอดภัยอย่างถูกต้องเหมาะสม

องค์ประกอบของความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 

งานก่อสร้าง เป็นงานที่มีกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
1. ความปลอดภัยในสถานที่ 

สถานที่ก่อสร้าง หมายถึง บริเวณทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง รวมถึงบริเวณที่จัดเก็บวัสดุ โกดังเก็บเครื่องมือ เครื่องจักร และอื่นๆ โดยมีข้อกำหนดและแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับคนงาน ดังนี้

-    ทำรั้วหรือนำแผงมากั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณดังกล่าว หากเขตก่อสร้างเป็นอาคารสูงและอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ควรทำหลังคาและนำผ้าหรือตาข่ายมาคลุมบริเวณทางเดินที่ติดรั้วอีกชั้น เพื่อป้องกันเศษวัสดุหล่นใส่ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

-    แบ่งเขตพื้นที่ภายในบริเวณการก่อสร้างอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

-    ควรติดป้ายเตือนที่มีขนาดเหมาะสมในบริเวณที่สังเกตเห็นได้ง่าย เพื่อให้ทราบว่ามีการก่อสร้าง

2. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร 

เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างมีจำนวนมาก ตั้งแต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานควรรู้ มีดังนี้

-    ไม่ใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ เครื่องจักรผิดวัตถุประสงค์

-    เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ต้องมีฉนวนหุ้มและเดินสายไฟอย่างปลอดภัย หากต้องทำงานใกล้บริเวณที่มีไฟฟ้าแรงสูง ควรแจ้งให้หน่วยงานการไฟฟ้าทราบทุกครั้งเพื่อจัดการป้องกัน รวมถึงบริเวณที่มีการเก็บเชื้อเพลิง ห้ามจุดไฟ หรือสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด

-    ก่อนและหลังการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ต้องมีการตรวจสอบและซ่อมแซมทุกครั้ง

3. ความปลอดภัยส่วนบุคคล 

ผู้ปฏิบัติงาน ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ถูกต้อง เช่น

-   ควรแต่งกายให้รัดกุม ไม่ปล่อยชายเสื้อหรือแขนเสื้อหลุดลุ่ย รวมทั้งไม่ใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมต่อการทำงาน

-   ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสม

-   ห้ามดื่มสุรา เครื่องดื่มมึนเมา หรือสารเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด

-   จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ และควรสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้เกิดขึ้นด้วย

-   ตรวจสุขภาพคนงานประจำปี เพื่อทดสอบความพร้อมของร่างกาย สำหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้ความกดอากาศสูง ต้องให้แพทย์ทำการตรวจความแข็งแรงสมบูรณ์ก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง

-   จัดให้มีหน่วยงานปฐมพยาบาล และหน่วยฉุกเฉินภายในหน่วยก่อสร้าง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและระงับเหตุอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

หากท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้า อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุจากงานในเขตก่อสร้าง หรือมีข้อสงสัยต้องการทราบรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Catalogue Sales โทร 02-096-9999 (200 คู่สาย) หรืออีเมล catalogue@jenbunjerd.com  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.