ร่วมกิจกรรม "สแกนปุ๊บ ลุ้นปั๊บ!" ลุ้นรับของรางวัลทุกเดือน เพียงสแกน QR Code บนสติกเกอร์จ่าหน้าซอง Jenbunjerd Catalogue 2019 (ภาพตัวอย่างตามด้านล่าง)

          แล้วร่วมตอบแบบสอบถาม เพียงเท่านี้คุณก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุดพรีเมียมไปเลย!! หมดเขตร่วมสนุกวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกต้นเดือน ผ่านทาง Facebook: เจนบรรเจิด – Jenbunjerd

           หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Catalogue Sales โทร 02-096-9999 (200 คู่สาย) ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น.

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ประจำเดือนมกราคม 

รางวัล: Power Bank จำนวน 10 รางวัล 

1. คุณ Wijuta Arundumrongroj
2. คุณสายฝน วงศ์บันลือฤทธิ์
3. คุณชุติมณฑ์ ธงสินธุศักดิ์
4. คุณ Nattiya Sinsunthornkij
5. คุณพิษณุ ง้าวงาม
6. คุณปฐมาภรณ์ ใจบุญ
7. คุณพรชนก นวลฉวี
8. คุณจิราวดี ปานดำ
9. คุณฐิติรัตน์ กิติธรรมาเสถียร
10. คุณนิยม ขัดอุโมงค์

รางวัล: หมอนรองคอ จำนวน 20 รางวัล 

1. คุณปัทมาพร ผาจีบ
2. คุณนุชจรี โพธิ์พันธ์
3. คุณจิตรา วงษ์เลิศ
4. คุณ Nittaya Anantawut
5. คุณวราภรณ์ ศรีจันทร์
6. คุณสมร เล้าวงค์
7. คุณธิดา รักษาจิตร์
8. คุณกาญจนา มะธิปะปัง
9. คุณวิชาญ สิทธิลา
10. คุณ Ratthanan Sriswad
11. คุณปุญญพัฒน์ วิระษร
12. คุณทิพวะดี ขวัญหอม
13. คุณสุจิตรา แก้วมาลี
14. คุณรักชัย กันทารส
15. คุณยลดา โชติสวัสดิ์รักษา
16. คุณพงศพิช ไทยเพชร์กุล
17. คุณอ้อมจิตต์ ชูพลา
18. คุณมาริน คูณขุนทด
19. คุณยุรนันท์ เอี่ยมยัง
20. คุณวรรษมน วินธิมา

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์

รางวัล: Power Bank จำนวน 10 รางวัล

1. คุณอินทิรา ร้อยพวง
2. คุณนงลักษณ์ เฉลิมทรานุวัฒน์
3. คุณศิวพร อินโต
4. คุณวินุชชา บุญน่วม
5. คุณจักริน วรรธนะพันธุ์
6. คุณ Wachira Wan
7. คุณจำรัส สอาดเมือง
8. คุณอธิป หลิมเจริญ
9. คุณรัญชนา​ ประทุมสินธุ์​
10. คุณสิทธิพงษ์ กระจ่างใส

รางวัล: หมอนรองคอ จำนวน 20 รางวัล

1. คุณกาญจนา เสนา
2. คุณสิดาพร
3. คุณวาสนา สมวงศ์
4. คุณตฤณ แสงศิลา
5. คุณเปล่งฉวี ชื่นนอก
6. คุณจักริน วรรธนะพันธุ์
7. คุณนิลุบล กันยา
8. คุณอาภาภรณ์ อุทัยเก่า
9. คุณปาณิสรา คุณธานี
10. คุณสุริโย วดีศิริศักดิ์
11. คุณพงศ์ธร อินทรกุล
12. คุณศรุต กิตติเฉลา
13. คุณนัทธมน อินทรา
14. คุณธีรตี เศรษฐมานพ
15. คุณรจจรินทร์ โฉมศิริ
16. คุณอุษณีย์ สุนทรรังสรรค์
17. คุณกัญญาภัค แตงเส็ง
18. วัลลภ เพ็ชรไทย
19. วีรนุช สิริชัยเจริญกล
20. งามตา หวังกิจเจริญ

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ประจำเดือนมีนาคม

รางวัล: Power Bank จำนวน 10 รางวัล

1. คุณอรทัย ศรีฟอง
2. คุณธนาธิป จันทร์ดำ
3. คุณขวัญชัย พัฒนะจินดากุล
4. คุณนิจวรรณ หะยะมิน
5. คุณพุทธปรานี ตั้งวิชิตฤกษ์
6. คุณสุวิญญา ตึกด่าน
7. คุณชวัลลักษณ์ ภูชฎาภิรมย์
8. คุณอำพร ศรีวัฒน์ทรัพย์
9. คุณอจิมาน โดยสมาน
10. คุณอธิการ ฉัตรวรารัตน์

รางวัล: หมอนรองคอ จำนวน 20 รางวัล

1. คุณจเร ก้าเด
2. คุณณัฏฐณิชชา กลิ่นผลนิธิยศ
3. คุณสมภัสสร ปัฐมพีรกุล
4. คุณรัชนี นพวิชัย
5. คุณธนพร สินิทธ์กุล
6. คุณวรรณวิสา อดกลั้น
7. คุณขวัญตา แสงชัย
8. คุณนิธินันท์ แก้วหล่ำ
9. คุณธีระ เอี่ยมสำอางค์
10. คุณเบญจวรรณ บุตรน้ำเพชร
11. คุณนัชชา สินสาย
12. คุณชาดา ศรีสาลีกุลรัตน์
13. คุณภรภัทร เกศชัยชนา
14. คุณเพ็ญศรี เกิดเชื้อ
15. คุณกิจจา สายะนันท์
16. คุณศิริรัตน์ ชุนครบุรี
17. คุณศิริรัตน์ เอ่งฉ้วน
18. คุณอัครเดช ชื่นอารมณ์
19. คุณนิรมล โตจิรกุล
20. คุณรัชนก วุฒิพงศ์วรากร

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ประจำเดือนเมษายน

รางวัล: Power Bank จำนวน 10 รางวัล

1. คุณจิรพันธ์ ชัยเสริฐ
2. คุณสมภักดิ์ สุทธิประเสริฐ
3. คุณณปภัช ศรีมาลัย
4. คุณณิชภัคร พุทธสวน
5. คุณธาริณี สังมะนะ
6. คุณศุภเศรษฐ์ อารีประเสิรฐกุล
7. คุณบุณฑริก อยู่ประเสริฐ
8. คุณศิริจิตร สุวรรณเวียง
9. คุณดุสิดา ตู้ประกาย
10. คุณ Pimparun Pattayanan

รางวัล: หมอนรองคอ จำนวน 20 รางวัล

1. คุณวรรณภา ทิมเพชร
2. คุณจริยา สามเรือนทอง
3. คุณทศพงษ์ สุจริตนรเศรษฐ์
4. คุณณัชชา ฉิมพลี
5. คุณภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์
6. คุณประวิตร งามทวีกิจ
7. คุณบุปผา แจ่มสว่าง
8. คุณวันเพ็ญ พบถาวร
9. คุณชาดา ศรีสาลีกุลรัตน์
10. คุณดอกแก้ว มากบุญ
11. คุณกานติธร บุญเศษ
12. คุณกีรติ ชัยอามาตย์
13. คุณการเลิศ อุดมเจริญชัยกิจ
14. คุณปรียนุช ลีลาบูรณพงศ์
15. คุณวรรณวิสา อดกลั้น
16. คุณโสมนัส โสมณวัฒน์
17. คุณนิทัศน์ บุญถาวร
18. คุณอมร ชาภูมี
19. คุณเมธาพร โหมดวัฒนะ
20. คุณวรรณภา ชินสอน

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม

รางวัล: Power Bank จำนวน 10 รางวัล

1. คุณส่งศักดิ์ อักษรศรี
2. คุณเพียรชัย คำสะอาด
3. คุณชรัสน์ ชวนะกุล
4. คุณกิติชัย วนะชกิจ
5. คุณสุชาดา ทองเล็ก
6. คุณอังษณาพร ยอดตา
7. คุณสุมาลี มะโนวัฒน์
8. คุณชวิน ตยาคี
9. คุณกนกวรรณ เพียรปราบทุกข์
10. คุณจุฑามาศ พรหมเพ็ชร

รางวัล: หมอนรองคอ จำนวน 20 รางวัล

1. คุณกันยา มงคล
2. คุณพิชญาพัค คงชัย
3. คุณวัชรินทร์ สีขุมเหล็ก
4. คุณวราภรณ์ แจ่มแจ้ง
5. คุณกมลรัตน์ เดี่ยววาณิชย์
6. คุณศุขวนานนท์ หิรัญรัตน์
7. คุณสมฤทัย สมงาม
8. คุณวัฒนกูล คงสวัสดิ์
9. คุณปวีณวัชร์ อัครธีรธรรม
10. คุณฐิติรัตน์ สุขเกษม
11. คุณอารีญ่า แก้วผอม
12. คุณภวยา ทวงสิทธิ์
13. คุณเพ็ญรัศมี เทพประสิทธิ์
14. คุณวลัยนุช ปานะรังษี
15. คุณกมลวรรณ ตันทัย
16. คุณเนตรนภา นุชประเสริฐ
17. คุณวิชาญ มิคีมาศ
18. คุณจุลจักร ปุ่มแก้ว
19. คุณประเทือง เตจ๊ะราษฎร์
20. คุณสายสุนี แพร่อำพา

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ประจำเดือนมิถุนายน

รางวัล: Power Bank จำนวน 10 รางวัล

1. คุณสุพัตรา ทองสันติ
2. คุณมัทนา จิรปัญญาวงศ์
3. คุณบุญเลิศ สุรีพล
4. คุณพภัสสรณ์ วงษ์สุมาลี
5. คุณวรญา สุนารักษ์
6. คุณวิภาภรณ์ พรศิริประทาน
7. คุณสุพิชชา ปันดี
8. คุณจินตนา บุญฤทธิ์
9. คุณรัตติยา เองชวเดชากุล
10. คุณสุภาวดี ท่าอุดม

รางวัล: หมอนรองคอ จำนวน 20 รางวัล

1. คุณสุชิน สุเมตร์
2. คุณพีรดา ศิลป์สวัสดิ์
3. คุณทัศนียาภรณ์ ศรีวิไล
4. คุณวันเพ็ญ แสงทอง
5. คุณปรีดาภรณ์ แสนสาร
6. คุณวชิรา โรจน์ธีรวนิช
7. คุณวีระชัย แก้มทอง
8. คุณสุรชัย วงศ์จงใจหาญ
9. คุณวรรณพร ตัญญูไพบูลย์
10. คุณอรุวรรณ แก้วภักดี
11. คุณนฤป วิมลวัตรเวที
12. คุณสุพิชญ์ชญา ศรีเจริญ
13. คุณนาสมทรง ศักดิ์เพชร
14. คุณพีรพล จิตต์วิบูลย์โสภณ
15. คุณอรวิวรรณ อ่อนน่วม
16. คุณพัฒฐรันร์ สมศักดิ์สุรพล
17. คุณวิโรจน์ ตั้งตระกูลวงศ์
18. คุณบุษยมาศ คุ้มศักดิ์
19. คุณธรรศ ลามาติพานนท์
20. คุณโรจน์พงศ์ พงษ์เกษมพรกุล

***คำตัดสินของกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด