เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์และระบบจัดเก็บยกย้ายสินค้า เครื่องมือเครื่องใช้อุตสาหกรรม กว่า 7,000 รายการ ได้มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าเจนบรรเจิด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง โครงการนี้เป็นความภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าการเข้าเยี่ยมชมและการฟังบรรยายในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่คณะผู้เข้าชม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

          เรามีภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรรมมาให้ดูค่ะ